Korózia vs patina

Hľadať

Výsledkom bežného používania vozidla, jeho prevádzky na ceste, parkovania v exteriéri či v garáži/interiéri, počas niekoľkých rokov aj pri bežnej údržbe je vytvorenie patiny, viditeľnej najmä na karosérii.

Text: podľa ZZHV SR Foto: archív redakcie

Autolaky a farebné plochy súčiastok získajú matnosť. Červené laky mimoriadne blednú, na hladkých plochách sa vytvárajú stopy, jemné ryhy po leštení, kovové časti oxidujú, plasty krehnú a lámu sa, textílie strácajú farbu a kožené povrchy praskajú.

Predplatné printového vydania magazínu VETERÁN SK

K patine citlivo
Tieto bežné príznaky opotrebenia smerujú pri ďalšom používaní vozidla k stavu, ktorý nazývame patinou, bez toho však, aby bola dosiahnutá hranica opotrebenia alebo straty funkčnosti.

Obnovovať takéto vozidlo je potrebné s maximálnou citlivosťou a s minimálnymi zásahmi do podstaty materiálu. Obnova nemá zmeniť pôvodné technické parametre a charakter historického vozidla. Pri obnove sa niekedy sa nevyhneme aj doplneniu chýbajúcich častí (spätné zrkadlá, stierače, svetlá do hmly). Obnova historického vozidla je viac než jeho konzervácia a obnovené časti musia harmonicky ladiť so zvyšnou pôvodnou štruktúrou.

Konzervovanie
Konzervácia je proces zameraný na uchovanie stavu vozidla v čase nálezu. Zahŕňa všetky úkony slúžiace na zastavenie procesov starnutia lakov a materiálov na vozidle tak, aby sa nemenila historická podstata dielov a skupín vozidla a neohrozila sa jeho historická a dokumentačná výpoveď.

Konzervovanie má slúžiť na zabránenie alebo spomalenie procesu starnutia najrôznejším spôsobom: ošetrenie holých kovových plôch olejom, povrchovej korózie odhrdzovačom, fixáciou lakovaných plôch, sprejovaním textílií, olejovaním kože a pod.

Reštaurovanie
Reštaurácia, obnovenie pôvodného stavu, je hlbším zásahom ako konzervácia. Napríklad v prípade obnovy čiastočne zhrdzaveného blatníka je procesom reštaurácie šetrné vyrezanie hrdzavej časti a vovarenie náhradného plechového výlisku, vhodne tvarovaného a upevneného (napr. výstuhou).

Inzercia


Na motorku v tom správnom tričku Na motocykli treba byť oblečený bezpečne, to bez debát. Ale keď si v kaviarni dáte dole bundu, tak najlepšie tričko pre motorkára je od Vintage District. Je zo 100 % bavlny a ilustráciu kreslil skvelý karikaturista a umelec Miroslav Vomáčka. Viac nájdete na https://vintagedistrict.sk/vd/tricko-never-stop-riding/

Toto fyzické zaplátanie a sfunkčnenie dielu rešpektuje po ošetrení lakom pôvodnú podstatu karosárskeho dielu. Pri reštaurovaní si podrobne všímame historickú podstatu materiálov a dielov a snažíme sa o zachovanie autentickej substancie v čo najväčšej miere.

Reštaurované diely majú harmonicky ladiť s existujúcim materiálom, ale pri bližšom preskúmaní majú zostať rozpoznateľné. Reštaurovanie má byť riadne zdokumentované!

Oprava
Oprava je proces, ktorého hlavným cieľom je obnova plnej funkčnosti dielu. Dnes je častým javom, že oprava spočíva v jednoduchej výmene dielu. Možností je však niekoľko. Nebudeme tu rozoberať napríklad opravu defektu, opravu kľučky, opravu dynama alebo opravu laku. Oprava hrdzavého blatníka je v prípade niektorých modelov možná jednoduchou výmenou, a to dokonca naskrutkovaním. Zdanlivo sa tak dosiahne plná funkčnosť vozidla, na pohľad neporušený vzhľad a pojazdnosť. Oprava sa považuje v tomto prípade za proces, ktorý neuchováva historickú podstatu vozidla, a preto je potrebné spomenúť ho v histórii vozidla a v poznámke preukazu HV.

Renovácia
Renovácia je proces, ktorý je často zamieňaný s reštauráciou. Pre účely posudzovania historických vozidiel sa budeme na renováciu pozerať ako na obnovu pôvodného stavu, ale v niektorých prípadoch s dosiahnutím lepších vlastností ako pôvodný stav. V našich podmienkach hovoríme často o renovácii dielov a o reštaurácii celého vozidla. Spomeňme napríklad renováciu brzdových bubnov, čeľustí bŕzd, renováciu krivých diskov, reflexných plôch svetlometov a pod. K renovácii pristupujeme, keď sú diely natoľko opotrebované, že strácajú svoju funkciu, a nejde vždy o ich vzhľad. Siahame teda aj do ich historickej podstaty. Výsledkom už nikdy nebude skupina original alebo autentik.

Lesk verzus patina
Nakoľko sa pri renovátorských prácach venuje málo pozornosti použitým dobovým materiálom? Používajú sa nové plechy, nové návary, nové laky a dosiahnutý výsledok už nemá historickú presnosť.

Mnohokrát krása a funkčnosť dostávajú prednosť pred originalitou a objekty prestávajú byť zdrojom a vzorom zachovanej histórie. V prípade, ak renovátor dáva prednosť osobnému vkusu a rozoberie vozidlo až po výrobné číslo rámu, prepašuje do skrytých, nerozoberateľných, ale aj odkrytých miest nové prvky (elektroniku, halogény, el. zapaľovanie, kožu namiesto koženky, metalízu či pokovovanie), s cieľom vylepšiť vozidlo viac ako bolo pôvodné, dostáva sa do nesúladu s predpismi FIVA, alebo sa dostáva do inej kategórie (modified out period či výnimka). Takto vykonané procesy obnovy nemajú potom hodnotu dokumentu historického významu a historickej podstaty, ale len dokumentačnú hodnotu procesu obnovy.

Hodnota nad krásu
Z týchto úvah sa odvíja aj skutočnosť, prečo sú zachované, mierne opotrebované, ale ešte s patinou a funkčné, udržiavané vozidlá hodnotené vyššie z pohľadu posudzovania historického dedičstva než nádherne zrenovované a nablýskané optické „bomby“.

Keď sa vrátime k pôvodnej otázke nadpisu článku a hľadáme na ňu odpoveď, uvádzame v súčasnosti platné zásady a požiadavky na vozidlo, keď v rámci historického vozidla hovoríme o patine:

– vozidlo je v pôvodnom stave a kompletné,
– vozidlo bolo riadne udržiavané podľa návodu na
údržbu a je technicky spôsobilé, schopné prevádzky
na ceste,

– na vozidle sa nenachádza hĺbková korózia a prípadná
povrchová korózia je ošetrená alebo odstránená
a plocha zakonzervovaná,

– rám, nosné časti podvozka alebo karosérie sú v pôvodnom
tvare a stave, ktorý zaručuje pôvodné jazdné
vlastnosti a tým aj bezpečnosť vozidla.

Od patiny k poškodeniu
Proces znehodnocovania vozidla závisí aj od materiálu, ktorý je postihnutý.

Karoséria z kovu:
patina laku – jemná povrchová korózia – hĺbková korózia – strata materiálu.

Chrómové časti:
matný chróm – povrchová jamková korózia – hĺbková miestna korózia – chýbajúca nosná kovová časť.

Textilné časti:
Vyblednutie – vydratie – chýbajúci materiál povrchu – diery.

Kožené povrchy:
Vyblednutie – ryhy – vytlačené časti – vyšúchané plochy – popraskanie.

Hodnotenie
Pri hodnotení historického vozidla podľa kritéria – skupina zachovania vozidla /1 až 4/ – je príznačné pre vozidlo s patinou vozidlo originálne a autentické, teda bez renovácie v dobe aj mimo doby. Nie je však vylúčený ani prípad patiny u korektne reštaurovaného vozidla, ktoré je po procese obnovy ďalej prevádzkované na cestách počas dlhšej doby, je riadne predpisovo udržiavané, pravidelne ošetrované a garážované.

Ako sa pripraviť na HTK
Zásadne je neprípustné a nepatričné pristaviť vozidlo k HTK neumyté, znečistené, so zvyškami látok, ktoré k vozidlu nepatria, t. j. hlina, smeti, prach, lístie, stopy mastiacich látok, olejov, izolačných hmôt a pod.; so zreteľnými skorodovanými plochami, skorodovanými súčiastkami a dielmi vozidla, kde je zreteľný úbytok materiálu spôsobený koróziou a s unikajúcimi prevádzkovými kvapalinami, ako sú napr. benzín, nafta, olej, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina a pod. Vozidlo má byť riadne udržiavané podľa návodu na údržbu a je technicky spôsobilé, schopné prevádzky na ceste. V prípade vozidla, ktoré bolo reštaurované ako celok, alebo jeho časti boli zrenovované, sa vyžaduje dokladovať procesy reštaurácie, procesy renovácie dielov, procesy opráv častí, dielov, mechanizmov a systémov (napr. rekonštrukcia mechanických bŕzd na kvapalinové, schválené v dobe používania) a to písomne, fotodokumentáciou alebo oboma spôsobmi súčasne. Pri posudzovaní histórie vozidla sa vyžaduje okrem výrobnej, technickej a reklamnej či obchodnej dokumentácie aj dokumentácia jeho nehôd, opráv, účasti pri významných udalostiach: VIP svadby, preteky či súťaže elegancie aj s výsledkami, a to počas celého „života“ vozidla.

Predplatné printového vydania magazínu VETERÁN SK

Inzercia