VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho 

Simas s.r.o.

IČO: 52191796

DIČ: 2120935278

so sídlom: Bakošova 30, 841 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 135062/B

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4910 1069

SWIFT: TATRSKBX

e-mail: eshop@vintagedistrict.sk

webová stránka: www.vintagedistrict.sk

telefonický kontakt: +421 904 454 748

(ďalej len „predávajúci“)

pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.vintagedistrict.sk.

Zákazníkom e-shopu umiestneného na internetovej stránke www.vintagedistrict.sk môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.vintagedistrict.sk.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené u konkrétneho tovaru v ponuke internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. V internetovom obchode sú uvedené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. 
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi: 
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie alebo
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal registráciu v internetovom obchode.
 2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na uvedený e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu môže predávajúci v prípade potreby zaslať ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.
 4. Ak ste na e-mailovú adresu neobdržali potvrdenie objednávky, dôvodov môže byť niekoľko:
  • uviedli ste nesprávnu e-mailovú adresu,
  • predávajúci eviduje technický problém a potvrdenie bude doručené neskôr,
  • počas zadávania a odosielania objednávky vznikla chyba.
 5. V prípade, že neobdržíte potvrdenie objednávky, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese eshop@vintagedistrict.sk.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, predávajúci o tom kupujúceho e-mailom bezodkladne informuje a môže ho informovať o pozmenenej ponuke. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku elektronickou správou na e-mail predávajúceho.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • zaplatíte pri prevzatí tovaru – dobierka alebo osobný odber, 
  • priamym vkladom na účet SK56 1100 0000 0029 4910 1069 (úhradu treba zrealizovať najneskôr do 3 pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka zrušená) alebo
  • možnosťou cardPay od Tatra banky.
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Zároveň je kupujúcemu na e-mail zaslaná faktúra, respektíve pokladničný doklad.
 7.  Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 8. Predávajúci zasiela časopisy Veterán SK prostredníctvom spoločnosti LK Permanent s.r.o., prípadne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Pri objednaní iného tovaru predávajúci objednávky zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. formou listovej zásielky, balíka, príp. kuriérom za príplatok (dohodne sa individuálne). Predplatné magazínu Veterán SK predávajúci zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti L.K. Permanent spol. s r.o. Časopis Veterán SK predávajúci zasiela do Českej republiky prostredníctvom spoločnosti L.K. Permanent spol. s r.o., pričom poštovné je zahrnuté v cene časopisu. Informácie o poštovnom a doprave sú uvedené na webovej stránke. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 VI.

Odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za dodržanie tej ceny, ktorá bola uvedená v e-shope v čase objednávky daného tovaru, za dodanie tovaru v tom množstve a sortimente, aký bol uvedený v potvrdenej objednávke.
 2. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom, oneskorené doručenie zapríčinené prepravcom a za obsahovú náplň objednaného časopisu a knihy.
 3. Kupujúci zodpovedá za správne a korektné vyplnenie osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od prepravcu bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov vynaložených na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 4. Tovar, ktorý si kupujúci zakúpil cez e-shop vintagedistrict.sk, je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom písomne alebo e-mailom. Toto právo vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji.
 5. Kupujúci reklamovaný tovar doručí na vlastné náklady zapísanou zásielkou (doporučená zásielka, balík) na adresu Simas s.r.o., Bakošova 30, 841 03 Bratislava. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doručiť kópiu daňového dokladu, ktorý bol súčasťou pôvodnej zásielky s tovarom.
 6. O výsledku a oprávnenosti reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať ihneď po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie, a to telefonicky (najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru) a bude s ním dohodnutý ďalší postup riešenia problému. Reklamovaný tovar predávajúci vymení kus za kus, prípadne za iný tovar v cene reklamovaného výrobku.
 7. V prípade, že výmena tovaru nie je možná, predávajúci vráti zákazníkovi peniaze za tovar na ním stanovený bankový účet alebo poštovú adresu, ihneď po doručení daňového dokladu, ktorý mu bol vystavený k reklamovanému tovaru. V prípade vrátenia peňazí je kupujúci povinný vyplniť formulár Odstúpenie od zmluvy.
 8. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
 9. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur.  Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci  právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 10. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/ .

 VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je Simas, s.r.o., so sídlom Bakošova 30, 841 03 Bratislava, IČO: 52191796, DIČ: 2120935278, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 135062/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadi pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelu a obchodných podmienok.
 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom vybavenia objednávky a zriadenia zákazníckeho účtu. Pri zriadení zákazníckeho účtu sú údaje (meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) uložené v zákazníckej databáze spoločnosti Simas s.r.o. Spracovanie je na základe súhlasu kupujúceho a kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie a likvidáciu zákazníckych údajov a zákazníckeho účtu.
 5. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr do ukončenia, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje najneskôr dovtedy, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.
 6. Prevádzkovateľ osobné údaje využíva výhradne pre interné potreby, a to najmä za účelom vybavenia objednávky a pri zriadení zákazníckeho účtu. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov nezaisťuje prevádzkovateľ samostatne a využíva služby aj tretích strán. S tretími stranami, ktorým osobné údaje prevádzkovateľ poskytne, má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej prevádzkovateľ zabezpečí a chráni práva kupujúceho v oblasti ochrany osobných údajov. Pri vybavovaní objednávky sú osobné údaje predané nižšie uvedeným prepravcom.
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
 7. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedenej emailovej adresa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol predtým daný pred jeho odvolaním, Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese eshop@vintagedistrict.sk
 8. Dotknutá osoba má právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
 9. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby je každá dotknutá osoba povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi.
 10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
 11. Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlasu, alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.
 12. Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:
  • uplatnenie práva na slobodu prejavu,
  • uplatnenie práva na informácie,
  • plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
  • uplatnenie právneho nároku
  • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
 13.  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 14.  Pri podozrení, že sa osobne údaje neoprávnene spracúvajú, má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
 15. Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese eshop@vintagedistrict.sk alebo písomne na adrese Simas s.r.o., Bakošova 30, 841 03 Bratislava.

 

Formulár – Odstúpenie od Zmluvy 

Odstúpenie od zmluvy